คำอธิบายสัญลักษณ์
คำอธิบายสัญลักษณ์
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ป่าอนุรักษ์

ป่าสงวนแห่งชาติ

เขตสปก.

พื้นที่เกษตร

พื้นที่ริมทางหลวง (250 เมตร)

ชุมชนและอื่นๆ

พื้นที่ปลูกข้าว

เริ่มปลูก / เก็บเกี่ยว

16-31 มี.ค. 61 / 16 สัปดาห์

01-15 เม.ย. 61 / 14 สัปดาห์

16-30 เม.ย. 61 / 12 สัปดาห์

01-15 พ.ค. 61 / 10 สัปดาห์

16-31 พ.ค. 61 / 8 สัปดาห์

01-15 มิ.ย. 61 / 6 สัปดาห์

16-30 มิ.ย. 61 / 4 สัปดาห์

01-15 ก.ค. 61 / 2 สัปดาห์

ดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณ (NDVI) ราย 7 วัน

พืชพรรณมีความหนาแน่นสูง

พืชพรรณมีความหนาแน่นปานกลาง

พืชพรรณมีความหนาแน่นน้อย

แหล่งน้ำ

ดัชนีความแตกต่างความชื้น (NDWI) ราย 7 วัน

พื้นที่ที่มีความชื้นสูง

พื้นที่ที่มีความชื้นต่ำ มีผลกระทบต่อพืชน้อย

พื้นที่ที่มีความชื้นต่ำ มีผลกระทบต่อพืชปานกลาง

พื้นที่ที่มีความชื้นต่ำ มีผลกระทบต่อพืชมาก

พื้นที่มีความชื้นต่ำที่มีผลกระทบต่อพืช 10 ปี
(2548-2557)

1 ครั้ง

2-4 ครั้ง

5-7 ครั้ง

8-10 ครั้ง

คำอธิบายสัญลักษณ์
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ป่าอนุรักษ์

ป่าสงวนแห่งชาติ

เขตสปก.

พื้นที่เกษตร

พื้นที่ริมทางหลวง (250 เมตร)

ชุมชนและอื่นๆ

พื้นที่ปลูกข้าว

เริ่มปลูก / เก็บเกี่ยว

16-30 ก.ย. 57 / 16-31 ม.ค. 58

01-15 ต.ค. 57 / 01-15 ก.พ. 58

16-31 ต.ค. 57 / 16-28 ก.พ. 58

01-15 พ.ย. 57 / 01-15 มี.ค. 58

16-31 พ.ย. 57 / 16-31 มี.ค. 58

01-15 ธ.ค. 57 / 01-15 เม.ย. 58

16-31 ธ.ค. 57 / 16-30 เม.ย. 58

01-15 ม.ค. 58 / 01-15 พ.ค. 58

16-31 ม.ค. 58 / 16-31 พ.ค. 58

ดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณ (NDVI) ราย 7 วัน

พืชพรรณมีความหนาแน่นสูง

พืชพรรณมีความหนาแน่นปานกลาง

พืชพรรณมีความหนาแน่นน้อย

แหล่งน้ำ

ดัชนีความแตกต่างความชื้น (NDWI) ราย 7 วัน

พื้นที่ที่มีความชื้นสูง

พื้นที่ที่มีความชื้นต่ำ มีผลกระทบต่อพืชน้อย

พื้นที่ที่มีความชื้นต่ำ มีผลกระทบต่อพืชปานกลาง

พื้นที่ที่มีความชื้นต่ำ มีผลกระทบต่อพืชมาก

พื้นที่มีความชื้นต่ำที่มีผลกระทบต่อพืช 10 ปี
(2548-2557)

1 ครั้ง

2-4 ครั้ง

5-7 ครั้ง

8-10 ครั้ง